IKC & Partners

IKC Magenta werkt gericht samen met diverse partijen die bijdragen aan een brede, gezonde ontwikkeling van kinderen. We lichten hieronder enkele van die samenwerkingen toe.

Kinderopvang Hof van Twente

De stichting Kinderopvang Hof van Twente biedt binnen de gemeente Hof van Twente, kwalitatief hoogwaardige kinderopvang voor ouders met kinderen in de leeftijd van 0 – 13 jaar. Dat doet ze in de vorm van kinderdagopvang, peuterspeelgroepen en buitenschoolse opvang.
Tot Stichting Kinderopvang Hof van Twente behoren 9 kindcentra. Markelo, Hengevelde, Delden, Deldenerbroek en Diepenheim hebben elk 1 kindcentrum. In Goor zijn 4 kindcentra gevestigd. De stichting telt in totaal ongeveer 700 kinderen en 50 personeelsleden. 

Stichting Kinderopvang Hof van Twente is een stichting zonder winstoogmerk. Het bestuur bepaalt op hoofdlijnen het beleid. De stichting heeft geen aandeelhouders en alle inkomsten worden gebruikt om te investeren in de kinderen, in de opleiding van medewerkers en in accommodaties. 

Naast het praktische doel dat kinderopvang dient – zodat ouders kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven – levert onze organisatie een bijdrage aan de totale ontwikkeling van het kind en zien wij kinderopvang als aanvulling op de opvoeding thuis.  We sluiten bovendien aan bij het (toekomstig) onderwijs van de kinderen.


Twickel Delden College

Twickel College Delden maakt deel uit van IKC Magenta. De VO-school biedt in Delden onderwijs op de niveaus atheneum, havo en vmbo voor de leerjaren 1 en 2. 
IKC Magenta en Twickel College Delden werken intensief samen aan een drempelloze overgang van groep 8 naar klas 1. Er wordt gezorgd voor een passend aanbod dat aansluit bij de behoefte en talenten van de leerlingen. Beide partijen zijn volop bezig met de ontwikkeling van een doorgaande lijn met betrekking tot 10-14 onderwijs; dat wil zeggen, een passend onderwijsaanbod voor de leerlingen in de leeftijd van 10 tot 14 jaar. 

Kinderfysiotherapie Fleminghof
Hoewel bewegen heel vanzelfsprekend lijkt, is dat niet zo. Sommige kinderen hebben bijvoorbeeld moeite met hun fijne motoriek. Dat valt op doordat ze het vasthouden van hun pen lastig vinden, een onleesbaar handschrift hebben of moeite hebben met tekenen/knutselen/kleuren. Andere kinderen ervaren problemen met hun grove motoriek. Ze bewegen zich wat houterig, vallen snel en/of hebben moeite om goed mee te komen met de gymlessen op school.
Kinderfysiotherapeut Marjolein Boensma is al enkele jaren nauw betrokken bij de school. Ook werkt ze veel samen met bijvoorbeeld logopedie, ergotherapie en psychomotorische therapie.
Meer informatie over de aanpak en over vergoedingen, leest u op de website van Fysiotherapie Fleminghof. Ook kunt u direct contact met haar opnemen: marjolein@fysiofleminghof.nl of telefonisch 074-2663389.

RID
Het RijksInstituut Dyslexie/Dyscalculie is er voor kinderen met dyslexie (moeite met lezen) en dyscalculie (moeite met rekenen). Wanneer het lezen of rekenen sterk achterblijft bij de verwachtingen, onderzoekt het RID eerst of er inderdaad sprake is van dyslexie of dyscalculie. Is dat het geval, dan bieden ze een leerprogramma aan dat de kinderen helpt de achterstand kleiner te maken of weer in te halen.  Het kind krijgt dan 1x per week drie kwartier les van de RID-juf. Dat kan in de meeste gevallen gewoon op school en onder schooltijd. Meer over het RID leest u hier.

Logopedie
In het dagelijkse leven is spreken onmisbaar. Om te kunnen spreken moeten we ademen en onze stembanden, keel, neus, kaken, tong én lippen gebruiken. Dat maakt spreken tot een best ingewikkeld proces. Heeft uw kind moeite met spreken, dan kan de logopedist hem of haar helpen. Daarnaast kan de logopediste ook bij problemen in de taalontwikkeling  van kinderen een toegevoegde waarde hebben. De logopedist werkt nauw samen met de huisarts, specialist of tandarts. Meer informatie vindt u op de website van BEO Logopedie.