Medezeggenschapsraad (MR) voor het onderwijs

De Medezeggenschapsraad bestaat uit ouders en leerkrachten van Magenta. De belangrijkste taak van de MR is het behartigen van de belangen van de ouders, de leerlingen en het personeel. Dit kan onder andere betrekking hebben op de identiteit, de besteding van de financiële middelen, het schoolplan, de veiligheid op en rond het IKC, het personeelsbeleid en de inzet van de formatie. Samen met de directie zet de MR zich in voor kwalitatief goed onderwijs binnen een plezierige en transparante organisatie voor ouders, leerlingen en het personeel. Dit doet ze door met een positief kritische houding voorstellen van de directie en het bestuur te bespreken en indien nodig ook zelf met initiatieven te komen. 
 

Adviesrecht

Met betrekking tot een aantal onderwerpen heeft de MR het zogenaamde adviesrecht. Dat wil zeggen dat zij het schoolbestuur, al dan niet via de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, gevraagd en ongevraagd advies kan geven. Het bestuur mag dit advies niet zomaar naast zich neerleggen. 
 

Instemmingsrecht

Voor een aantal andere zaken heeft de MR instemmingsrecht. Dit betekent dat het bestuur voor deze zaken naar de MR moet komen om instemming te verkrijgen. Wanneer de instemming niet verkregen wordt
dan zal het schoolbestuur haar voorstel moeten wijzigen of de MR met argumenten tot een andere mening proberen te brengen. 
 

Initiatiefrecht

Verder kan de MR ook nog gebruik maken van het initiatief recht. Dat wil zeggen dat de MR zelf met voorstellen kan komen over onderwerpen die de school aangaan. Voor welke onderwerpen wat geldt, is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Onderwijs.
 

Leden medezeggenschapsraad

De huidige MR bestaat uit de volgende leden (vlnr):
Marlijn Snijders (personeelsgeleding)
Johan Bijleveld (oudergeleding)
Tanja Dubbelman (oudergeleding)
Britt Docter (personeelsgeleding)

Vergadermomenten

Meerdere keren komt de MR bij elkaar voor een vergadering. Hieronder de notulen van het het schooljaar 2022-2023:
21 september 2022 - notulen
21 november 2022 - notulen
9 februari 2023 - notulen
9 maart 2023
20 april 2023 - notulen
26 juni 2023 - notulen

De vergaderdata voor het schooljaar 2023-2024 zijn:

2 oktober 2023 - notulen
29 november 2023 - notulen
11 januari 2024
14 maart 2024
04 juni 2024
een 6e vergadering wordt nog gepland

DMR en MR

Aangezien Route 10-14 Delden een samenwerking is van IKC Magenta en het Twickel College Delden, vergaderen wij als MR ook regelmatig samen met de DMR van het Twickel College Delden. De notulen hiervan kunt u vinden door hier te klikken.

Vragen?

Meer weten over de MR? Neem contact met ons op.