4.4.1 Groepsplan

Met behulp van het leerlingvolgsysteem signaleren we eventuele tekorten of hiaten. We proberen daarna vast te stellen wat de oorzaak is van het probleem, we stellen een diagnose. Op grond daarvan wordt besloten of en hoe we het probleem kunnen verhelpen, plannen.
Dat betekent dat voor de leerling wordt vastgesteld welke instructiebehoefte het heeft. Deze instructiebehoefte wordt vastgelegd in een groepsplan. Na 10-12 weken worden deze plannen geëvalueerd en bekijken we of de geboden hulp ook daadwerkelijk tot het gewenste resultaat heeft geleid. Ouders van zorgleerlingen worden op dit moment ook op de hoogte gesteld van de vooruitgang van hun zoon/dochter. Een groepsplan wordt geschreven voor de periode tot aan de volgende toetsperiode en tussentijds geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Als de aanpak van het groepsplan niet het gewenste effect bereikt, kan vanaf groep 5 met ouders, leerkracht en intern begeleider worden besproken of een kind gebaat is bij een eigen speciaal programma voor de leerstof.