4.6 Begeleiding van kinderen van groep 8 naar het Voortgezet Onderwijs

In de periode dat een kind bij ons op het IKC zit, worden gegevens betreffende de ontwikkeling van die leerling verzameld in de leerlingenmap. Tijdens de leerling-bespreking (meerdere keren per jaar) en bij de overdracht van de groep (aan het einde van het schooljaar) komen deze gegevens steeds aan de orde. Met behulp van het leerlingvolgsysteem signaleren de groepsleerkracht en de intern begeleider mogelijke hiaten, waar zo nodig specifieke hulp voor wordt gegeven. Tijdens de eerste helft van het laatste schooljaar ontstaat een afgerond beeld van de leerlingen in groep 8, zodat in de herfst een voorlopig advies kan worden gegeven voor de keuze van het voortgezet onderwijs. In februari zal het definitieve advies kunnen worden opgesteld. Deze komen in de teamvergadering aan de orde, waar ze zo nodig worden aangevuld. Vervolgens worden de adviezen in een persoonlijk gesprek met de ouders besproken. Dit gebeurt voor de uitslag van de Eindtoets. Deze wordt pas in april afgenomen. Na de uitslag van de Eindtoets heeft school de mogelijkheid om het advies te heroverwegen. De scholen voor voortgezet onderwijs moeten de adviezen van de basisschool overnemen. Zij vinden dit ook van belang, omdat de leerkrachten van de basisschool ook informatie kunnen geven over werkhouding, zelfstandigheid, doorzettingsvermogen e.d. van de leerling. Doorgaans komen advies en toets-uitslag met elkaar overeen. In het kader van de nazorg onderhoudt onze school contacten met de scholen voor voortgezet onderwijs. Elk jaar is er een gesprek tussen leerkrachten van beide scholen, zowel over het advies van onze schoolverlaters als over onze oud-leerlingen. Zo blijven wij op de hoogte hoe het onze oud-leerlingen vergaat in het voortgezet onderwijs.
In de loop van het schooljaar kunnen de leerlingen van groep 8 - vaak samen met de ouders - de verschillende vormen van voortgezet onderwijs bezoeken. De uitnodigingen voor de “Open Huis” dagen worden via onze school meegegeven. Daarnaast krijgt u via school ook een aantal brochures, die erop gericht zijn de ouders zo goed mogelijk te informeren om uiteindelijk een goede keuze te maken.