4.6.2 Externen: Logopedie

Aan de peutergroep is een logopediste verbonden, die op verzoek van ouders en pedagogisch medewerkers, logopedische screening kan uitvoeren bij de peuters tijdens het spel in de groep. De resultaten worden met de ouders besproken.
Binnen IKC Magenta worden alle leerlingen van groep 2 gescreend door de logopediste van de gemeente Hof van Twente De logopediste heeft vooral een signalerende functie. Zij screent de leerlingen op de volgende punten:
• Spraakproblemen. Kinderen kunnen de klanken en woorden in hun mond niet goed vormen waardoor ze minder verstaanbaar worden voor anderen. Ook kunnen kinderen stotteren of broddelen (te snel en slordig spreken).
• Taalproblemen. Bij kinderen kan de taalontwikkeling te langzaam of te laat op gang komen. De kinderen kunnen problemen hebben met de taalinhoud (woordenschat), de taalvorm (zinsbouw, zinslengte, grammaticale regels) en/of het taalgebruik (de doelen waarvoor en de wijze waarop taal gebruikt wordt).
• Stemproblemen. De stem kan hees, schor, metalig of geknepen klinken. Ook kan de stem wegvallen of overslaan. De manier van ademen en de houding spelen bij stemproblemen een grote rol.
• Gehoorproblemen. Door problemen met het gehoor (bv. middenoorproblematiek) kan de spraak of taal vertraagd of verkeerd op gang komen. Bij sommige kinderen zijn luistervaardigheden onvoldoende ontwikkeld.
• Mondmotoriekproblemen. Het ademen door de mond, het duimen of vinger/speenzuigen of verkeerd slikken kunnen negatieve invloed hebben op uitspraak, lichaamshouding, uitgroei kaak, gehoor enz.
De resultaten worden met de leerkracht besproken. Ouders krijgen schriftelijk uitslag hiervan. Het kan daarbij zijn dat kind slechts eenmalig bij de logopediste komt. Het kan ook zijn dat het voor een controle nog eens terugkomt. Andere mogelijke uitslagen zijn: behandeling binnen IKC Magenta verwijzing naar andere instanties of logopedisten en/of adviserende gesprekken met ouders en/of leerkrachten.