4.9.1 Overig: Regels voor toelating, schorsing en verwijdering

Om als leerling voor het onderwijs binnen IKC magenta te worden toegelaten, moet het kind de leeftijd van vier jaar hebben bereikt. Leerlingen verlaten Magenta in elk geval uiterlijk aan het einde van het schooljaar waarin zij de leeftijd van 14 jaar hebben bereikt. Toelating van leerlingen afkomstig van een speciale school voor basisonderwijs en de overgang van een leerling naar een dergelijke school vindt slechts plaats in overeenstemming met de ouders en het bevoegd gezag van de desbetreffende school. De beslissing over toelating en verwijdering van leerlingen ligt bij het bevoegd gezag, het bestuur. De toelating mag niet afhankelijk gesteld worden van een geldende bijdrage van de ouders. Indien het bevoegd gezag weigert een leerling toe te laten, deelt het de reden van de weigering schriftelijk aan de ouders mee. Het bestuur van het IKC heeft regels opgesteld met betrekking tot schorsing en verwijdering. Deze liggen voor ouders op het IKC ter inzage. Over de verwijdering hoort het bevoegd gezag de betrokken groepsleerkracht en de ouders van de leerling.