6.2 Informatie aan ouders

Kennismakingsgesprek in peutergroep.

Het eerste contact met ouders na het afstemmen van het opvangaanbod via een contract, vindt plaats door de mentor tijdens het kennismakingsgesprek. In dit gesprek ontvangen ouders een informatiemap en nemen zij samen een checklist door om alle onderwerpen te doorlopen en bespreken. De mentor en ouders wisselen informatie uit over de dagelijkse gang van zaken. Gespreksonderwerpen zijn dagen waarop het kind komt, het ophalen en wegbrengen, bijzonderheden met betrekking tot gezondheid, verzorging, voeding, het ritme en de gewoontes van het kind. Aan het einde van opvangperiode is er een overdracht en eindgesprek.

Informatie-uitwisseling, mondeling en digitaal

Om een goede samenwerking te ontwikkelen is het nodig om gegevens over de ontwikkeling van de peuter uit te wisselen, waardoor van verschillende kanten het inzicht hierover wordt belicht. Een goed contact met de ouders/verzorgers door de mentor is dan ook onmisbaar voor een kwalitatief goede opvang. Tijdens het brengen en halen van de kinderen vinden de meeste contacten met de ouders plaats. Het zijn informele momenten die we benutten voor het opbouwen van een vertrouwensrelatie en het uitwisselen van ervaringen over het kind.

De pedagogisch medewerksters houden door middel van een digitaal ouderportaal ouders op de hoogte van de sociale, emotionele en lichamelijke ontwikkeling van hun kind. Ook wordt hier ingegaan op de belevenissen van het kind en de groep gedurende de dag. Er is hierbij sprake van een wisselwerking, wij vinden het ook leuk wanneer ouders over hun ervaringen en belevenissen thuis schrijven.

Startgesprekken in het onderwijs

Aan het begin van het schooljaar vindt er tussen de kinderen, de leerkrachten en de ouders een zogenaamd startgesprek plaats. Het gesprek wordt grotendeels met het kind gevoerd: welke doelen heeft het kind voor het komende jaar en hoe kunnen ouders en leerkrachten het kind hierbij ondersteunen. Er worden doelen vastgesteld waaraan het kind, de ouders en de leerkracht het komend schooljaar gaan werken. Daarnaast kunnen de ouders aan de leerkracht vertellen hoe zij tegen hun kind aankijken, welke talenten zij bij hun kind zien en wat zij verwachten van het komend schooljaar.
Tijdens het startgesprek wordt er ook een zogenaamd gespreksarrangement opgesteld. Hierin worden afspraken vastgelegd hoeveel officiële gespreksmomenten er tussen de ouders en leerkrachten zijn.
Ter afsluiting ontvangt u een informatieboekje, om thuis na te kunnen lezen wat de bijzonderheden qua activiteiten en aanbod zijn voor uw kind in het komende schooljaar.

Schoolrapporten/portfolio

Regelmatig stellen we de ouders op de hoogte van de ontwikkeling en vorderingen van hun kind. Dat gebeurt in alle onderwijsgroepen 2 keer per jaar middels het schoolrapport. Daarnaast houdt elke leerling ook een portfolio bij, waarin ze werk bewaren waar ze trots op zijn, om welke reden dan ook. Dit portfolio gaan we opbouwen vanaf de peutergroep.
De onderwijsgroepen zullen een gebruik gaan maken van 'Mijnrapportfolio' (www.mijnrapportfolio.nl) dit is een combinatie van een rapport en een portfolio.

Tien Minutengesprekken

Binnen de peutergroep zijn er jaarlijks 10-minutengesprekken om wat dieper met ouders in te gaan op het welbevinden en de ontwikkeling van de peuters. Dit wordt gedaan aan de hand van observatieformulieren en kind volgsystemen.

Binnen het onderwijs worden gedurende het schooljaar 2 bespreekmomenten gepland, de zogenaamde 10-minutengesprekken. Ze worden gehouden na uitgifte van elk rapport. Ouders zijn verplicht bij deze gesprekken aanwezig te zijn. Ze kunnen dan het werk van hun kind bekijken en de recente resultaten van hun kind met de leerkracht bespreken. De tien minutengesprekken in februari en het startgesprek zijn voor ons de minimale contactmomenten tussen de leerkrachten en de ouders. In het gespreksarrangement kunnen zowel de leerkracht als de ouders aangeven dat het wenselijk is om vaker overleg te hebben.
Voorafgaand aan het rapportgesprek voert de leerkracht een “mini-functioneringsgesprek” met alle leerlingen. Hierin wordt de ontwikkeling van de leerling in de afgelopen periode besproken. Bij de rapportgesprekken zijn de leerlingen van groep 5-8 verplicht aanwezig, de leerlingen van groep 1-4 mogen ook bij het gesprek aanwezig zijn.

Schoolwapps

Communicatie tussen u en ons vinden wij van het grootste belang. Daarbij is ons doel om u zo snel en zo direct mogelijk te informeren over de activiteiten en ontwikkelingen op en rondom ons IKC. Om onze doelstelling te realiseren, gebruiken wij services van Schoolwapps waarmee wij in staat zijn u via e-mail bereiken. Ook biedt het ons onder andere mogelijkheden u via de schoolkalender sneller en beter inzicht te geven in de activiteiten op school. De nieuwsbrief, brieven voor ouders, intekenlijsten waarbij u zich kunt opgeven voor activiteiten en gespreksplanners voor bijvoorbeeld de ouderrapportgesprekken gaan allemaal via Schoolwapps.
Via de tijdlijn van Schoolwapps zullen ook regelmatig foto's gedeeld worden van leuke activiteiten. 
De peuteropvang kent een eigen ouderportaal maar zal waar mogelijk ook aansluiten bij Schoolwapps.

Koffieochtenden

De eerste vrijdag van de maand staat de koffie (en voor de theeliefhebbers een kopje thee) voor u klaar op onze onderbouwlocatie, op de tweede vrijdag van de maand op de bovenbouwlocatie. Tijdens deze koffieochtend bent u ook welkom om (kort) een kijkje te komen nemen in de groepen. Een goed moment om het met elkaar en ons te hebben over wat u bezighoudt! Voor ons belangrijk om te weten, want een goed IKC deel je met elkaar!

Voorstellingen

Elke onderwijsgroep verzorgt eenmaal per jaar een voorstelling voor de andere groepen van de eigen locatie. De ouders en familieleden van de optredende groep zijn bij deze voorstelling van harte welkom. De voorstelling vindt altijd plaats in de hal van het IKC. De voorstellingen staan vermeld in de agenda op de website.

Nieuwsbrief

Minimaal eens per twee weken verschijnt de nieuwsbrief van IKC Magenta. Hiermee houden we ouders op de hoogte van alle zaken die spelen in en rond het kindcentrum. Een belangrijk medium om goed op de hoogte te blijven! U kunt deze nieuwsbrief digitaal ontvangen. Hiervoor dient u zichzelf aan te melden via de site. Op de site kunt u ook de nieuwsbrief lezen en oude terugvinden in het archief.

Facebook

Via de  Facebookpagina van IKC Magenta kunt u zien wat er zoal gebeurt in de verschillende groepen. Ook vindt u op deze pagina actuele foto’s.

Website

Op de website van onze school (www.ikcmagenta.nl) is voor ouders ook veel informatie te vinden. Daar is onder andere ook de tekst van deze IKC-gids terug te vinden en hier worden ook de nieuwsbrieven gepubliceerd. Verder zijn er veel foto’s te zien van activiteiten en worden op de jaarkalender de bijzondere data en evenementen in het schooljaar vermeld.

AVG

Sinds mei 2018 hebben wij als IKC te maken met de nieuwe privacywet. Wij bevragen ouders/verzorgers actief  wat zij wel en niet getoond willen hebben van hun kind(eren).