6.5 Oudercommissie voor de opvang

Per kindcentrum is een oudercommissie aanwezig. De oudercommissie behartigt de belangen van de ouders. Dit is vastgelegd in een reglement per oudercommissie. Ouders kunnen middels de oudercommissie advies geven ten aanzien van de kwaliteitsnormen van de opvang, betreffende het pedagogische handelen en de veiligheid- en gezondheidsrisico's. Twee keer per jaar is er een gezamenlijke centrale oudercommissievergadering met afvaardigingen van alle lokale oudercommissies. Het reglement voor de oudercommissie en wie zitting hebben in de oudercommissie is in te zien via de website www.kinderopvanghofvantwente.nl.