6.6 Klachten, vertrouwenspersonen en pestcoördinator Onderwijs

Overal waar mensen samenwerken worden fouten gemaakt of ervaren mensen ongewenst gedrag. Ook op een school. Vaak komt u er onderling wel uit door uw onvrede of klachten te bespreken met de leerkracht, de directie, of de speciaal daarvoor aangewezen schoolcontactpersoon. Komt u er niet uit, dan kunt u de hulp inschakelen van de externe vertrouwenspersoon, de pestcoördinator of uw klacht voorleggen aan de klachtencommissie.

Interne contactpersoon

Op school zorgt de contactpersoon/pestcoördinator voor de eerste opvang van leerlingen en/of ouders/verzorgers die zich onheus bejegend voelen of een klacht hebben en er met de betrokken medewerker niet uitkomen. Bij klachten op het gebied van ongewenst of grensoverschrijdend gedrag verwijst de interne contactpersoon naar de externe vertrouwenspersoon/pestcoördinator. Maar ook in andere situaties kan schoolcontactpersoon adviseren de situatie met de externe vertrouwenspersoon/pestcoördinator te bespreken.
De schoolcontactpersoon/personen binnen IKC Magenta zijn Wendelien Kemper-te Kolsté (w.tekolste@stichtingbrigantijn.nl) en Renate ter Haar (r.terhaar@stichtingbrigantijn.nl).

Externe contactpersoon

De externe vertrouwenspersoon/pestcoördinator begeleidt en ondersteunt ouders/verzorgers bij de behandeling van klachten waarin bejegening/wijze van communiceren een rol speelt en waar u binnen de school niet uitkomt. De externe vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor, ondersteunt bij het zoeken naar een oplossing, kan bemiddelen en ondersteunen bij het indienen van een klacht.

De externe vertrouwenspersoon/pestcoördinator behandelt alle vragen/klachten vertrouwelijk. Dat wil zeggen dat er zonder de toestemming van de vrager, geen informatie wordt doorgegeven aan school of bestuur.
U kunt de externe vertrouwenspersoon/pestcoördinator rechtstreeks en zonder toestemming van de school benaderen voor het bespreken van uw klacht. Wanneer de vertrouwenspersoon niet de aangewezen persoon is om u te ondersteunen, kijkt zij samen met u welke andere ondersteuningsmogelijkheden er zijn. De externe vertrouwenspersoon/pestcoördinator voor IKC Magenta is Anne Overbeek. U kunt haar bereiken via telefoonnummer 06-30642568 of via de mail: anne@burooverbeek.nl

Klachtencommissie

Stichting KOMT is aangesloten bij Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO), Postbus 82324, 2508 EH Den Haag, 070-3861697, www.gcbo.nl

De peuteropvang kent haar eigen klachten procedure, deze is in te zien via de website van de opvang.