6.7 De vrijwillige ouderbijdrage

Naast het wettelijk verplichte onderwijs organiseren scholen vaak ook nog andere activiteiten voor hun leerlingen. Te denken valt aan vieringen, start- en slotactiviteiten etc. De kosten van deze bijzondere evenementen worden niet door het ministerie vergoed. Daarom mogen scholen voor deze zaken de ouders om een bijdrage vragen.
Die bijdrage is formeel vrijwillig. Ouders kunnen dus besluiten (een deel van) deze bijdrage niet te betalen. Dat betekent dan wel dat de school het recht heeft hun kind uit te sluiten van bepaalde activiteiten.
Het schoolreisje of kamp is een activiteit waaraan alle kinderen meedoen en waarvoor dus een bijdrage betaald moet worden. Als het voor u moeilijk is om dit bedrag te betalen, kunt u, via de gemeente, voor subsidie in aanmerking komen. Als IKC zijn wij graag bereid u hierover advies te geven. U kunt daarvoor terecht bij Mariël van Loenen, directeur Onderwijs van IKC Magenta.